The Day of Murder (白日杀机, 2015) thriller trailerDirected by Zhang Fan Starring Zhang Xiao-Qian, Zhang Yu, Zheng Nuo, Yi Han https://hkcinema.ru/film/25579The Day of Murder (白日杀机, 2015) thriller trailer